Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа


На 21.03.2022 г. ЕТ “ГАРАНТСТРОЙ - ГАНЧО ГРОЗЕВ” сключи с Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3774-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.

Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

ЕТ „Гарантстрой - Ганчо Грозев” обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана


ЕТ „Гарантстрой - Ганчо Грозев” обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

„Закупуване на един брой комбиниран багер - товарач (Мярка 1) и закупуване на един брой мини челен товарач (Мярка 2), разделени в две обособени позиции, както следва:

 

1. Обособена позиция 1 - Закупуване на един брой комбиниран багер  - товарач;

2. Обособена позиция 2 - Закупуване на един брой мини челен товарач.”

 

Процедурата се провежда съгласно ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0044-C01
Краен срок за подаване на оферти: 30.04.2018 г.

Изтеглете тръжната документация оттук!


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката


На 09.11.2017г. ЕТ „Гарантстрой – Ганчо Грозев сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0044-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност на ЕТ „Гарантстрой – Ганчо Грозев” по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 269 844.23 лв. (167 000.31 лв. - европейско и 29 470.64 лв. - национално съфинансиране) и е с продължителност 18 месеца.
Основната цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на ЕТ „Гарантстрой – Ганчо Грозев” чрез оптимизиране на производствената дейност посредством закупуването на нови активи с по-високоефективни характеристики.
Специфичните цели на проекта са:
•    Повишаване качеството на продукцията;
•    Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;
•    Разширяване на производствения капацитет.
По този начин основната и специфичните цели на проекта способстват за постигането на главната цел на процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия", Приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна ефективност" - предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.