ЕТ „Гарантстрой - Ганчо Грозев” обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана


ЕТ „Гарантстрой - Ганчо Грозев” обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

„Закупуване на един брой комбиниран багер - товарач (Мярка 1) и закупуване на един брой мини челен товарач (Мярка 2), разделени в две обособени позиции, както следва:

 

1. Обособена позиция 1 - Закупуване на един брой комбиниран багер  - товарач;

2. Обособена позиция 2 - Закупуване на един брой мини челен товарач.”

 

Процедурата се провежда съгласно ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0044-C01
Краен срок за подаване на оферти: 30.04.2018 г.

Изтеглете тръжната документация оттук!