На 09.11.2017г. ЕТ „Гарантстрой – Ганчо Грозев сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0044-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност на ЕТ „Гарантстрой – Ганчо Грозев” по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 269 844.23 лв. (167 000.31 лв. - европейско и 29 470.64 лв. - национално съфинансиране) и е с продължителност 18 месеца. 

Основната цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на ЕТ „Гарантстрой – Ганчо Грозев” чрез оптимизиране на производствената дейност посредством закупуването на нови активи с по-високоефективни характеристики.

Специфичните цели на проекта са:

  • Повишаване качеството на продукцията;
  • Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;
  • Разширяване на производствения капацитет.

По този начин основната и специфичните цели на проекта способстват за постигането на главната цел на процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия", Приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна ефективност" - предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.